სახელმძღვანელო შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმით
მე-7 კლასისთვის გათვალისწინებულ მოთხოვნებს საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიაში, გეოგრაფიასა და საზოგადოებრივ მეცნიერებებში.
წიგნი მიზნად ისახავს მოსწავლეებში კვლევითი, ცოდნის აღმოჩენაზე ორიენტირებული უნარების განვითარებას: ფაქტებისა და მოვლენების კრიტიკულ ანალიზსა და ინტერპრეტაციას.
გაკვეთილის მსვლელობისას შესასრულებელი სავარჯიშოები უზრუნველყოფს მოსწავლეთა აქტიურ მონაწილეობას უნარების განვითარება ხდება უშუალოდ ცოდნის მიღებისა და მასალის გაგების პროცესში.
გაკვეთილებს ახლავს ლექსიკონი უცხო სიტყვათა განმარტებებით.